مجله آنلاین آرایشی و بهداشتی 70رنگ > باشگاه سلامت > , , , , , , > استانداردسازی پروتکلهای بهداشتی کرونا برای مدارس

استانداردسازی پروتکلهای بهداشتی کرونا برای مدارس

0
(0)

آنچه مدارس می توانند برای استانداردسازی پروتکلهای بهداشتی کرونا  انجام دهند

در این مقاله از مجله اینترنتی آرایشی بهداشتی هفتاد رنگ به آنچه مدارس می توانند انجام دهند در این ایام کرونا خواهیم پرداخت .

مقدمه با همه گیری بیماری کرونا، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین المللی اعلام شده است و ویروس آن اکنون در کشورها و مناطق زیادی منتشر شده است. درحالیکه هنوز اطالعات زیادی درباره ویروسی که بیماری کرونا را ایجاد می کند در دست نیست، در این حد میدانیم که این بیماری از طریق تماس مستقیم با قطرات تنفسی فرد مبتال )با سرفه و عطسه( قابل انتقال است. افراد همچنین میتوانند از طریق لمس سطوح آلوده به ویروس و سپس لمس صورت خود )چشم ها، بینی، دهان( به این بیماری مبتلا شوند. با تداوم انتشار بیماری کرونا، مهم است که جوامع برای پیشگیری از انتقال بیشتر بیماری اقدام کنند، پیامدهای شیوع بیماری را کاهش دهند و از اقدامات کنترل کننده بیماری پشتیبانی کنند.

در این شرایط، حمایت از کودکان و حفاظت از مراکز آموزشی به طور ویژه اهمیت دارد. انجام اقدامات احتیاطی برای پیشگیری از امکان شیوع بیماری کرونا در محیط مدارس ضروری است؛محیطهای آموزشی باید برای همه محیطی پذیرا، محترمانه، فراگیر و حامی باشد. مدارس میتوانند با بکارگیری اقداماتی از ورود و انتشار بیماری کرونا توسط دانش آموزان و کارکنان جلوگیری کنند. با آموزش درست، میتوان دانش آموزان را تشویق کرد تا با دیگران در مورد چگونگی جلوگیر ی از پخش ویروسها صحبت کنند و مدافعین پیشگیری و کنترل بیماری در خانه، مدرسه و جامعه خود باشند. توجه داشته باشید که برای باز نگهداشتن مدارس به شکلی ایمن، و یا بازگشایی مدارس پس از تعطیلی، باید ملاحظات بسیاری را در نظر داشت، که در صورت رعایت صحیح میتواند به ارتقای سالمت عمومی بیانجامد .

 

 آنچه مدارس می توانند انجام دهند

. موارد زیر، شامل توصیه هایی برای استانداردسازی پروتکلهای بهداشتی کرونا برای مدارس است :

دانش آموزان، معلمان، و دیگر کارکنان درصورت داشتن بیماری، نباید به مدرسه بیایند ؛

 • مدارس باید قوانین شستشوی مرتب دست با آب تمیز و صابون، استفاده محلول الکل، ژل ضدعفونیکننده دست یا محلول کلر را اعمال کنند. همچنین سطوح مدرسه باید حداقل یک بار در روز، ضدعفونی شوند .
 • مدارس باید آب، وسایل بهداشتی و امکانات مدیریت زباله داشته باشند و دستورالعمل های نظافت محیط و آلودگیزدایی را رعایت کنند .

• مدارس باید اصول »فاصلهگیری اجتماعی« )distancing social )را ترویج کنند )این اصالح به اقداماتی اشاره دارد که در راستای کاهش انتشار بیماریهای واگیردار به کار میرود، از جمله محدود نمودن تجمعات افراد و گردهماییها(. اطالعات به روز و موثق داشته باشید از اطالعات پایه درباره بیماری کرونا شامل عالئم بیماری، عوارض مربوطه، راههای انتقال و چگونگی جلوگیری از انتقال آن، آگاهی داشته باشید. برای داشتن اطالعات به روز درباره بیماری کرونا به منابع معتبری مانند یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و توصیه های وزارت بهداشت کشور خود رجوع کنید .

 • نسبت به اطالعات نادرست/شایعاتی که دهان به دهان نقل میشوند یا در فضای مجازی پخش می شوند، هشیار باشید. اطمینان حاصل کنید که مدرسه به شکلی ایمن به کار خود ادامه م یدهد در ادامه، »چک لیست مربوط به ایمنی محیط مدارس« را ببینید. برنامههایی برای اداره مدرسه در شرایط بحران و تداوم آموزش در شرایط بحران، برای مدارس تدوین کنید و یا نسخه موجود آن ها را به روزرسانی کنید . برای تضمین این که مدارس به عنوان واحدهای درمانی و پناهگاهی و غیره استفاده نشوند، با مسئولین رایزنی کنید .
 • براساس ارزیابیتان از میزان خطر موجود، هرگونه رویداد/ نشست جمعی که معموالَ در محیط مدرسه برگزار می شود را لغو کنید . بر شستشوی مرتب دستها و رعایت بهداشت تأکید کرده و اقالم بهداشتی موردنیاز مدرسه را تهیه کنید. ایستگاههایی برای شستشوی دست با آب و صابون آماده کنید، و درصورت امکان، ژل و محلول الکلی ضدعفونی دست را در همه کالسهای درس، ورودیها و خروجیها و نزدیک ناهارخوری و سرویسهای بهداشتی قرار دهید.
 • ساختمان مدرسه، کالسها و به خصوص آبخوری ها و سرویسهای بهداشتی، به ویژه سطوحی که توسط افراد زیادی لمس میشوند )نردهها، میزهای ناهارخوری، لوازم ورزشی، دستگیره های در و پنجره، اسباببازیها، ابزار کمک آموزشی و غیره( را حداقل یکبار در روز تمیز و ضدعفونی کنید. اصول »فاصله گیری اجتماعی« )distancing social )را رعایت کنید ؛

از جمله :

 • ساعت شروع و پایان مدرسه را به گونهای بچینید که از همزمانی رفت و آمد دانشآموزان و ازدحام جلوگیری شود؛
 •  دورهمیها، بازیهای ورزشی و دیگر رویدادهایی را که موجب تجمع و ازدحام میشود، لغو کنید؛
 •  در صورت امکان، میزهای دانشآموزان را با حداقل یک متر فاصله از یکدیگر، بچینید؛
 •  حفظ فاصله از یکدیگر و اجتناب از تماسهای فیزیکی غیرضروری را به دانشآموزان آموزش دهید و در این زمینه، الگوی مناسبی برای آنها باشید. روالهایی برای رسیدگی به دانشآموزان و کارکنان بیمار تعیین کنید از قبل با مشورت مربی بهداشت مدرسه و مسئولین مربوطه، چگونگی رسیدگی به دانشآموزان و کارکنانی که در مدرسه عالیم بیماری از خود نشان میدهند، را تعیین و برای اجرای آن برنامهریزی کنید .
 • شماره تماسهای اضطراری مدرسه را به روزرسانی نمایید . فرآیندی برای جدا کردن دانشآموزان و کارکنان بیمار از افراد سالم تعیین کنید، بدون اینکه زمینه ای برای برچسب زدن ایجاد کنید .
 • همچنین از قبل شیوه ای برای اطلاع رسانی به والدین/سرپرست دانش آموزان و در صورت نیاز، مشورت با افراد متخصص و مسئولین مرتبط، در نظر داشته باشید . با توجه به موقعیت، شاید الزم باشد دانش آموزان/کارکنان را مستقیم به مراکز بهداشتی ارجاع دهید یا آنها را به خانه بفرستید . از قبل این دستورالعملها را به اطالع کارکنان، والدین و دانش آموزان برسانید .
 • به اشتراک گذاری اطالعات را ترویج کنید در هماهنگی با دستورالعمل های وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش کشور عمل کرده و از آنها پیروی کنید . اطلاعات  موثق را با کارکنان، والدین و دانش آموزان به اشتراک بگذارید، و به آن ها اطالعات بهروز درباره وضعیت مواجهه با بیماری در مدرسه، شامل شیوههای پیشگیری و کنترل بیماری، ارائه دهید .
 • والدین و سرپرست دانشآموزان را متقاعد کنید که چنانچه فردی در منزلشان به بیماری کرونا مبتلا شد، موضوع را به مدرسه اطالع دهند و فرزند خود را به مدرسه نفرستند .
 • از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان یا دیگر سازوکارهای موجود، برای ترویج به اشتراک گذاری اطالعات، استفاده کنید . به علاوه ، حتما به پرسشها و نگرانیهای دانش آموزان توجه کنید و به آنها پاسخ دهید ) .
 • می توان از راههای مختلفی از جمله تولید محتوای متناسب با سن کودک، در قالبهای مختلفی مثل پوسترهای نصب شده بر روی تخته اعلانات، دستشویی ها و دیگر مکانهای پررفت وآمد، سوالات دانش آموزان را پاسخ داد .
 • درصورت نیاز، روالهای جاری مدرسه را تغییر و با وضعیت موجود، انطباق دهید روال هایی منعطف برای حضور در مدرسه و درخواست مرخصی استعالجی، تدوین کنید تا دانش آموزان و کارکنان ترغیب شوند هنگام بیماری خودشان یا برای نگهداری از اعضای بیمار خانواده، در خانه بمانند و در مدرسه حاضر نشوند .
 • در این زمان، از گذاشتن مشوق برای حضور کامل افراد در مدرسه، خودداری کنید . سمتها و مسئولیت های شغلی کلیدی را در مدرسه شناسایی 6 کنید، و برای آموزش سایر کارکنان جهت پوشش این مسئولیت های کلیدی، برنامهریزی کنید . برای تغییرات احتمالی در تقویم آموزشی، به خصوص تغییر در زمان امتحانات و تعطیالت، آمادگی و برنامه داشته باشید .
 • وضعیت حضور دانش اموزان و کارکنان را پایش کنید روالی برای پایش دانش آموزان و کارکنان غایب در مدرسه داشته باشید . و آمار غیبت در مدرسه را با الگوی غیبت در شرایط عادی مدرسه، مقایسه کنید. چنانچه افزایش قابل توجهی در روند غیبت دانشآموزان و کارکنان به دلیل بیماریهای تنفسی مشاهده کردید، به مسئولین بهداشت منطقه اطالع دهید .

برای تداوم روند یادگیری دانشآموزان برنامهریزی کنید درصورت غیبت یا مرخصی استعالجی دانشآموزان و کارکنان یا تعطیلی موقت مدرسه، از تداوم دسترسی دانش آموزان به آموزش باکیفیت پشتیبانی کنید؛ از جمله از طریق :

 • – استفاده از استراتژی های آموزش آموزش مجازی
 • -تعیین تمارین، تکالیف و مطالبی برای مطالعه در منزل
 • -استفاده از ظرفیت پخش برنامههایی با محتوای درسی از طریق رادیو، تلویزیون، یا پادکست
 • -تعیین معلمانی برای تماس از راه دور روزانه یا هفتگی با دانش آموزان و پیگیری وضعیت آنها
 • -بازنگری/تدوین استراتژی های آموزشی فشرده، متناسب با شرایط جدید
 • -برنامهای هدفمند برای آموزش سلامت/بهداشت، تدوین و اجرا کنید
 • -آموزش نحوه پیشگیری از بیماری و کنترل آن را در فعالیتها و طرح درسهای روزانه دانش آموزان تلفیق کنید .
 • -اطمینان حاصل کنید که محتوای انتخابی شما، نه تنها نسبت به عواملی مثل سن، جنسبت، قومیت و معلولیت حساس است، بلکه به آن پاسخگوست و متناسب با نیازهای گروههای مختلف، تدوین شده است .
 • -همچنین دقت کنید که این فعالیتهای هدفمند در برنامه درسهای موجود گنجانده شوند. )به بخش »آموزش سلامت و بهداشت متناسب با گروههای سنی« در همین متن، مراجعه کنید.
 • -به نیازهای حوزه سلامت روان و حمایت روانی- اجتماعی توجه کنید .
 • -کودکان و دانش آموزان را تشویق کنید که درباره سوالات و نگرانیهای خود با شما صحبت کنند .
 • -به آنها توضیح دهید که داشتن واکنشهای متفاوت در این شرایط، کامال طبیعی است . کودکان را به صحبت با معلمان درباره پرسشها یا نگرانیهای شان تشویق کنید .
 • -اطلاعات مربوط به بیماری و شرایط حاصل از آن را صادقانه، ولی متناسب با سن دانش آموزان به آن ها ارائه دهید .
 • -به دانش آموزان یاد بدهید چگونه حامی همکالسیهایشان باشند و چطور جلوی قلدری و اذیت همکلاسی های خود را بگیرند و در مقابل آن واکنش نشان دهند .
 • -اطمینان حاصل کنید که معلمان از منابع موجود برای حمایت از تندرستی و سالمتشان )به خصوص در حوزه حمایت روانی-اجتماعی آگاه هستند .
 • -با همکاری مربیان بهداشت مدارس یا مددکاران اجتماع ی همکار با مدرسه، برای شناسایی و حمایت از دانش آموزان و کارکنان دارای علائم استرس و اضطراب، اقدام کنید .
 • -از گروههای آسیب پذیر حمایت کنید با همکاری با نظام ارائه خدمات اجتماعی )یا هر گونه ارائه دهنده خدمات به مدارس(، از تداوم ارائه خدمات اساسی که تا کنون در مدارس انجام میگرفت، از جمله غربالگری سلامت، برنامه تغذیه، یا انواع برنامه درمانی برای کودکان با نیازهای ویژه، اطمینان حاصل کنید .
 • -به نیازهای خاص کودکان دارای معلولیت، و پیامدهای جدی این بیماری یا تاثیرات ثانویه آن بر گروههای به حاشیه رانده شده، توجه کنید .
 • -این وضعیت ممکن است شرایط خاصی برای دختران به وجود آورد ، مثال مسئولیت مراقبت از فرد بیمار در خانه بر عهده آنها گذاشته شود یا زمانی که خارج از خانه و مدرسه هستند، مورد سوء استفاده قرار بگیرند و آنها را در معرض خطر بیشتری قرار دهد .
 • -به این تغییر ات احتمالی شرایط دانش آموزان توجه کنید و چنین مواردی را مورد بررسی قرار دهید و در صورت نیاز، اقدامات حمایتی ترتیب دهید .

 

 آنچه مدارس می توانند انجام دهند

چک لیست برای مدیران، معلمان و کارکنان مدرسه استانداردسازی پروتکلهای بهداشتی کرونا برای مدارس :

1 .شستشوی مداوم دستها و دیگر رفتارهای تقویت کننده بهداشت را ترویج دهید و شیوه درست انجام آن را به دانش آموزان نشان دهید .

2-فهم و درک دانشآموزان را در این باره بسنجید و بدفهمی های احتمالی شان را اصلاح کنید . از وجود سرویس های بهداشتی کافی، تمیز و جداگانه برای دختران و پسران، اطمینان حاصل کنید .

3-اطمینان از دست رسی به آب و صابون در روشویی های مناسب برای هر گروه سنی

4-تشویق به شستشوی مرتب و کامل دست حداقل 20 ثانیه

5-قراردادن ضدعفونی کننده دست به اندازه کافی در دست شوییها، کلاسها، راهروها و نزدیک درهای خروجی در صورت امکان

6-اطمینان از وجود سرویسهای بهداشتی و دستشویی های تمیز و جداگانه مخصوص دختران و پسران

7.نظافت و ضدعفونی کردن ساختمان مدرسه، کلاس ها و به خصوص آبخوری ها و سرویسهای بهداشتی، به ویژه سطوحی که توسط افراد زیادی لمس میشوند  نرده ها، میزهای ناهارخوری، لوازم ورزشی، دستگیرههای در و پنجره ، اسباب بازیها، ابزار کمک آموزشی و غیره

8-استفاده از هیپوکلریت سدیم 5.0( %برابر با ppm 5000 )برای ضدعفونی سطوح و الکل اتیلیک 70 %برای ضدعفونی وسایل کوچک

9-اطمینان از داشتن تجهیزات مناسب برای کارکنان بخش نظافت

10-افزایش تهویه و گردش هوا، اگر شرایط آب وهوایی اجازه میدهد )بازکردن پنجره ها، استفاده از دستگاه تهویه هوا درصورت وجود، و غیره

11-نصب پوسترهایی که شسشتوی صحیح دستها و رعایت بهداشت تنفسی را تشویق کنند

12-.اطمینان از تخلیه روزانه و ایمن زباله ها

13-.والدین، سرپرستها و دیگر اعضای جامعه پیامها و اقدامات کلیدی بیماری کرونا ناشی از ویروسی جدید است و ما هنوز درحال یادگیری درباره تاثیر آن بر روی کودکان هستیم .

میدانیم که احتمال ابتالی هرگروه سنی به این بیماری وجود دارد اما تاکنون موارد گزارش شده از ابتالی کودکان به بیماری کرونا بسیار اندک بوده است . تاکنون بیشتر موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری درمیان سالمندان و افراد دارای مشکلات زمینه ای پزشکی بوده است . اطلاعات به روز و موثق داشته باشید از اطالعات پایه درباره بیماری کرونا شامل عالئم بیماری، عوارض مربوطه، راههای انتقال و چگونگی جلوگیری از انتقال آن، آگاهی داشته باشید .

برای داشتن اطلاعات به روز درباره بیماری کرونا به منابع معتبری مانند یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و توصیه های وزارت بهداشت کشور خود رجوع کنید .

نسبت به اطلاعات نادرست/شایعاتی که دهان به دهان نقل میشوند یا در فضای مجازی پخش می شوند، هشیار باشید. علائم بیماری کرونا )سرفه، تب، تنگی نفس( را در فرزند خود تشخیص دهید در صورت مشاهده علائم بیماری، ابتدا با برقراری تماس با مراکز بهداشت یا ارائه دهندگان خدمات درمانی، مشاوره پزشکی بگیرید و سپس درصورت توصیه ایشان، کودک خود را به آنجا ببرید . به یاد داشته باشید که علائم بیماری کرونا از جمله سرفه یا تب می تواند شبیه به آنفلونزا یا سرماخوردگی عادی باشد، که بیشتر رایج هستند. اگر کودک شما بیمار است .

او را در منزل نگه دارید و به مدرسه نفرستید ؛ غیبت فرزندتان و عالئم بیماریاش را به مدرسه اطلاع دهید .

درخواست کنید که مطالب خواندنی و تکالیف درسی را برای شما ارسال کنند تا فرزندتان بتواند از خانه به یادگیری درسهای خود ادامه دهد . با جملاتی ساده به فرزند خود توضیح دهید چه اتفاقی رخ داده و به او اطمینان دهید که در امنیت است و جای نگرانی نیست .

اگر فرزندتان سالم است، او را به مدرسه بفرستید اگر فرزند شما هیچ علامتی مانند تب یا سرفه ندارد بهتر است به مدرسه برود؛ مگر اینکه توصیه بهداشتی عمومی یا اخطاریهای درخصوص عدم حضور در مدرسه منتشر شده باشد .

به جای نفرستادن کودکان به مدرسه، به آنها رعایت بهداشت دستها و بهداشت تنفسی را چه در مدرسه و چه در جاهای دیگر آموزش بدهید ؛

به عنوان مثال نحوه شستشوی مرتب دست ها دستورالعمل زیر پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه یا عطسه با دستمال یا با آرنج خم شده، و سپس دورانداختن دستمال در سطل زباله سرپوشیده و دردار، و دست نزدن به چشم ها، دهان و بینی درصورتی که دستها کاملا شسته نشده باشند .

 آنچه مدارس می توانند انجام دهند

آنچه مدارس می توانند انجام دهند

شستشوی صحیح و کامل دستها :

قدم اول :

شیر آب را باز کنید و دستها را زیر شیر خیس کنید

قدم دوم :

به میزان کافی به دستها صابون بزنید تا دستهایتان به خوبی به صابون آغشته شود

قدم سوم :

به تمام سطوح دستها، ازجمله پشت دست ها، بین انگشتها و زیر ناخنها، برای حداقل 20 ثانیه کف بمالید .

قدم چهارم :

دستها را زیر شیر آب کامل بشویید .

قدم پنجم :

دستها را با پارچه خشک و تمیز، دستمال/حوله یکبار مصرف یا خشک کن برقی خشک کنید . دستهای خود را بارها در طول روز بشویید، به خصوص قبل و بعد از غذا، بعد از فین کردن بینی، سرفه یا عطسه، رفتن به دستشویی/ استفاده از سرویس بهداشتی و هر زمان دیگری که دستهایتان به وضوح کثیف هستند . درصورت عدم دسترسی به آب و صابون، از محلول های الکلی یا ژل ضدعفونی حداقل 60 %الکل استفاده کنید .

اگر دست ها به وضوح کثیف هستند، همیشه آن ها را با آب و صابون بشویید . به فرزندتان کمک کنید تا بر استرس خود غلبه کند کودکان ممکن است به صورتهای متفاوتی به استرس پاسخ دهند .

واکنشهای رایج شامل مشکلات خواب، شب ادراری، سردرد و دل درد، اضطراب، انزوا و گوشه گیری، خشم، وابستگی بیش ازحد یا ترس از تنها ماندن است . به واکنشهای کودکان به صورت حمایت گرانه پاسخ دهید و به آنان توضیح دهید که در شرایط غیرطبیعی این واکنشها عادی و طبیعی است .

به نگرانی های آنان گوش دهید و برای آرام کردن شان وقت بگذارید، به آنها محبت کرده و به طور مداوم به آن ها اطمینان دهید که در امنیت هستند و از رفتار آنها تعریف و تمجید کنید .

درصورت امکان برای کودکان فرصتهای بازی و استراحت ایجاد کنید . نظم و ترتیب روتین رنامه ها و فعالیتهای روزمره، به خصوص برنامه پیش از خوابیدن را در حد امکان حفظ کنید و یا به آن ها به شکل گیری روتینهای جدید کمک کنید .

درباره آنچه رخ داده، اطالعات متناسب با گروه سنی فرزندتان به او بدهید ؛ به او بگویید که چه میگذرد و در توضیح کارهایی که آنها میتواند برای محافظت از خود و دیگران از ابتال به بیماری انجام دهد، مثال واضح و شفاف بزنید .

با لحنی اطمینان بخش و دلگرم کننده درباره آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد، به فرزندتان اطالعات بدهید. بهطور مثال، اگر فرزند خردسال شما احساس بیماری میکند و در منزل یا بیمارستان است،

شما می توانید به او بگویید :  تو به این خاطر باید خونه/ بیمارستان بمونی که اینطوری هم برای خودت و هم دوستات بهتر و امنتره. میدونم گاهی خیلی سخت )شاید بعضی وقتا حتی ترسناک یا خسته کننده( میشه، ولی ما باید به توصیه ها عمل کنیم و کار درست رو انجام بدیم، تا هم خودمون و هم دیگران سالم بمونند.

همه چی به زودی به حالت عادی برمیگرده.« چک لیست برای والدین/ سرپرستها و دیگر اعضای جامعه

1 .سلامتی فرزندتان را پایش کنید و اگر بیمار است، او را به مدرسه نفرستید

2 .اقدامات بهداشتی صحیح را به فرزندتان آموزش دهید و در این زمینه، الگوی آن ها باشید.

3-به تناوب دستهایتان را با صابون و آب تمیز بشویید . درصورت عدم دسترسی به آب و صابون، از ژل ضدعفونی با حداقل 60 %الکل استفاده کنید. اگر دستها به وضوح کثیف هستند، حتماً با آب و صابون بشویید.

4-حتماً آب آشامیدنی تمیز بهاندازه کافی در منزل داشته باشید و دستشویی ها/ سرویسهای بهداشتی را پاکیزه نگه دارید.

5- از جمع آوری و به دورانداختن ایمن زباله ها، اطمینان حاصل کنید.

6-هنگام عطسه و سرفه از دستمال یا آرنج خم شده تان استفاده کنید و از دست زدن به صورت، چشمها، دهان و بینی خود اجتناب کنید.

7 .فرزندتان را ترغیب کنید که سوالهایش را با شما و یا معلمش مطرح کند و احساساتش را بروز دهد .

8- به یاد داشته باشید که فرزند شما ممکن است واکنشهای متفاوتی به استرس داشته باشد؛ صبور باشید و او را درک کنید.

9-.با تکیه بر اطالعات درست و واقعی، از ایجاد فضای برچسب زنی بین بچه ها جلوگیری کنید. به دانش آموزان یادآوری کنید که نسبت به یکدیگر بامالحظه و مهربان باشند.

10 .برای دریافت اطالعات بیشتر با مدرسه هماهنگ کنید و بپرسید چطور میتوانید از اقدامات مدرسه در راستای حفظ سلامت و ایمنی دانش آموزان پشتیبانی کنید  ازطریق انجمن اولیا و مربیان و غیره

11 -دانش آموزان و کودکان کودکان و نوجوانان باید اطلاعات پایه مربوط به بیماری کرونا را متناسب با سن خود، بدانند و بفهمند اطلاعات پایه از جمله عالئم بیماری، عوارض آن، نحوه انتقال و چگونگی پیشگیری از انتقال بیماری.

-با مراجعه به منابع معتبر از جمله یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و توصیه های وزارت بهداشت کشور خود، آگاهی خود را درباره بیماری به روز کنید . نسبت به اطالعات نادرست/شایعاتی که دهان به دهان نقل میشوند یا در فضای مجازی پخش می شوند، هشیار باشید. چک لیست برای دانشآموزان و کودکان

12 .در چنین موقعیتی، طبیعی است که احساس ناراحتی، نگرانی، سردرگمی، ترس یا خشم داشته باشی . بدان که تنها نیستی و با کسی که به او اعتماد داری، صحبت کن . مثلا یکی از والدین یا معلم هایت با صحبت کردن درباره احساساتی که داری، می توانی نقش بیشتری در حفظ سلامت و ایمنی خودت و مدرسه ات داشته باشی

13-سوالاتی که در ذهن داری را مطرح کن، به خودت فرصت بده درباره این بیماری یاد بگیری و از منابع معتبر اطلاعات دریافت کنی. 14- .از خودت و دیگران محافظت کن

15-دستهای خود را مرتباً با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشوید.

16-به یاد داشته باش که به صورت خود دست نزنی.

17-لیوان، بشقاب و قاشق و چنگال، غذا و نوشیدنی خود را با دیگران به صورت مشترک استفاده نکن.

18-.در حفظ سلامت خودت، مدرسه ات، خانوداه ات و جامعه پیشرو باش.

19-آنچه درباره پیشگیری از بیماری یاد می گیری را با خانواده و دوستانت، و به خصوص با کودکان کم سن تر از خودت، به اشتراک بگذار.

20-در رعایت نکات بهداشتی از جمله سرفه یا عطسه کردن در دستمال یا آرنج خود و شستشوی دست ها، الگو باش، به خصوص برای اعضای کم سن و سال تر خانواده.

21.به همکالسیها و دوستانت و یا هرکس دیگری، برچسب های مرتبط با بیماری نسبت نده و کسی را به این خاطر اذیت نکن ؛

22-به یاد داشته باش که این ویروس به هیچ عنوان به مرزهای جغرافیایی، قومیت، سن، وضعیت توانایی یا جنسیت فرد ربطی ندارد.

23- .اگر احساس بیماری میکنی، به والدین یا دیگر اعضای خانواده یا سرپرست خود بگو و درخواست کن که در خانه بمانی.

برای ایمن ماندن ، مراحلی وجود دارد که مدارس باید در جهت جلوگیری از شیوع COVID-19 کمک کنند . آنها عبارتند از:

-فاصله فیزیکی هدف دانش آموزان و بزرگسالان این است که حداقل 6 فوت فاصله داشته باشند تا از شیوع ویروس جلوگیری کند . با این حال ، تحقیقات نشان داده است که میزهای فاصله دار حداقل 3 فوت از یکدیگر فاصله دارند و جلوگیری از تماس نزدیک ممکن است مزایای مشابهی داشته باشد . به ویژه اگر دانش آموزان از پوشش صورت پارچه ای استفاده می کنند و علائم بیماری ندارند . -معلمان و کارکنان باید در صورت امکان 6 فوت از بزرگسالان دیگر و از دانش آموزان فاصله داشته باشند .

معلمان و کارکنان همچنین باید از پوشش صورت پارچه ای استفاده کنند ، جلسات حضوری با دیگر بزرگسالان را محدود کنند و از مناطقی مانند اتاق کارکنان پرهیز کنند .

-در صورت امکان ، مدارس باید از فضاهای بیرونی و فضاهای بلااستفاده برای آموزش و وعده های غذایی برای کمک به فاصله استفاده کنند . به عنوان مثال ، فعالیت هایی مانند آواز ، باند و ورزش در خارج از خانه ایمن ترین و گسترش یافته است .

-پوشش صورت پارچه ای و بهداشت دست همه کودکان بالای 2 سال و همه بزرگسالان باید از پوشش صورت پارچه ای که بینی و دهان را می پوشد استفاده کنند . تا از گسترش ویروس جلوگیری کنند .

-هنگام پوشیدن صحیح ، پوشیدن پوششهای صورت پارچه ای برای مدت طولانی مانند روز مدرسه بی خطر است .

-علاوه بر این ، شستن مکرر دست ها با آب و صابون برای همه مهم است .

-تغییر کلاس .

برای کمک به محدود کردن تعامل دانش آموزان در خارج از کلاس ، مدارس باید موارد زیر را در نظر بگیرند:

-جابجایی معلمان بین کلاس ها به جای اینکه دانش آموزان در دوره های گذرگاهی راهروها را پر کنند .

-اجازه دادن به دانش آموزان برای خوردن ناهار روی میز خود یا در گروه های کوچک در فضای باز به جای غذاخوری های شلوغ .

-باز گذاشتن درهای کلاس برای کمک به کاهش سطح لمس بالا مانند دستگیره در .

-تست و بررسی دما. CDC در حال حاضر تست COVID از دانشجویان و کارکنان را توصیه نمی کند .

آزمایش فقط نشان می دهد که آیا فرد در آن لحظه خاص از زمان آلوده است یا خیر و ممکن است برای جلوگیری از شیوع در جوامع مدرسه مفید نباشد . ممکن است دمای دانش آموزان در مدرسه نیز عملی نباشد ، اما اگر کودکان احساس خوبی ندارند می توانید سلامتی کودکان را در خانه کنترل کنید و آنها را در خانه نگه دارید .

-مدارس باید مرتباً به دانش آموزان ، معلمان و کارمندان یادآوری کنند که در صورت داشتن تب 100.4 درجه فارنهایت یا بیشتر یا داشتن علائم بیماری در خانه بمانند .

-قرار گرفتن در معرض بیماری. در حالی که شواهد موجود حاکی از آن است که کودکان کمتر از 10 سال ممکن است به SARS-CoV-2 آلوده شوند و احتمال انتقال عفونت به دیگران کمتر است ، اما هنوز مدارس باید برای مواجهه با آنها برنامه ریزی کنند .

-اگر دانشجویی از کارمندان با شخصی که به عفونت SARS-CoV-2 معروف است ارتباط نزدیک دارد ، باید از روزی که در تماس نزدیک بوده است به مدت 14 روز قرنطینه شود . تماس نزدیک یعنی حداقل 15 دقیقه در فاصله 6 فوت از فرد باشد . در صورت ابتلای فرد به عفونت آزمایشگاهی یا بیماری مطابق با COVID-19 ، آلوده شناخته شده است .

-علائم در مدرسه. پرستاران مدرسه دمای هر کسی را که در طول روز مدرسه احساس بیماری می کند ، می گیرند و باید یک منطقه خاص برای جدا کردن یا جدا کردن دانش آموزانی که احساس خوبی ندارند وجود داشته باشد . برای ایمن ماندن ، پرستاران مدارس باید از PPE (تجهیزات محافظت شخصی) مانند ماسک N95 ، ماسک جراحی ، دستکش ، روپوش یکبار مصرف و محافظ صورت استفاده کنند .

-تمیز کردن و ضد عفونی کردن. مدارس باید از دستورالعمل های CDC در زمینه ضد عفونی و بهداشتی مناسب کلاسها و مکانهای مشترک پیروی کنند.
اتوبوس ، راهرو و زمین بازی ….

از آنجا که این مکانها اغلب فضاهای شلوغ هستند ، مدارس می توانند :

به مسافران اتوبوس صندلی اختصاص دهید و از آنها بخواهید هنگام حضور در اتوبوس از پوشش صورت پارچه ای استفاده کنند.

دانش آموزانی که راه های دیگری برای رفتن به مدرسه دارند را ترغیب کنید تا از این گزینه ها استفاده کنند.

در مدرسه راهروها و پله ها را با فلش های یک طرفه روی زمین مشخص کنید تا ازدحام جمعیت در سالن ها کاهش یابد. کمدها را به صورت گروهی اختصاص دهید یا استفاده از کمد را از بین ببرید.

فعالیتهای فضای باز مانند استفاده از زمین بازی را در گروههای کوچک تشویق کنید. تجهیزات زمین بازی باید در برنامه های تمیز کردن گنجانده شود.

ملاحظات دیگر

علاوه بر داشتن برنامه هایی برای ایمن سازی دانش آموزان ، عوامل دیگری نیز وجود دارد که جوامع مدارس باید به آنها بپردازند:

دانش آموزان در معرض خطر بالاتر :

در حالی که سیاست های مدرسه COVID-19 می تواند خطر را کاهش دهد ، اما از آن جلوگیری نمی کند. برخی از دانشجویان با شرایط پزشکی پر خطر ممکن است به خوابگاه های دیگری نیاز داشته باشند . با متخصص اطفال و کارکنان مدرسه (از جمله پرستاران مدرسه) صحبت کنید تا ببینید آیا کودک شما به راه حل های اضافی برای اطمینان از ایمنی در مدرسه نیاز دارد یا خیر .

دانش آموزان معلول :

تأثیر تعطیلی مدارس برای دانش آموزان دارای معلولیت بیشتر بوده است. آنها ممکن است پس از از دست دادن زمان آموزش و همچنین خدمات مدرسه محور مانند کاردرمانی ، جسمی و گفتار درمانی و مشاوره پشتیبانی بهداشت روان ، برای بازگشت به مدرسه مشکل داشته باشند. مدرسه باید نیازهای هر کودک را قبل از بازگشت به مدرسه و با ارائه خدمات حتی اگر بصورت مجازی انجام شود ، با یک برنامه آموزش فردی بررسی کند.

واکسیناسیون و امتحانات خوب کودک :

هنگام بازگشت دانش آموزان به مدرسه مهم است که در مورد مصونیت های خود به روز باشند . بسیار مهم خواهد بود که دانشجویان و کارکنان در سال جاری به آنفلوآنزا تزریق شوند تا شیوع آنفلوآنزا را در پاییز و زمستان کاهش دهند .

نمایش ها در صورت امکان ، غربالگری بینایی و شنوایی باید در مدارس ادامه یابد . این خدمات به شناسایی کودکان نیاز به درمان در اسرع وقت و جلوگیری از تداخل در یادگیری کمک می کند .

سلامت رفتاری / حمایت عاطفی :

مدرسه کودک شما باید پیش بینی کرده و آماده باشد تا طیف وسیعی از نیازهای بهداشت روانی دانش آموزان و کارکنان را برطرف کند . این شامل ارائه حمایت بهداشت روانی برای هر دانش آموز که با استرس ناشی از بیماری همه گیر دست و پنجه نرم می کند و شناخت دانش آموزانی که نشانه های اضطراب یا پریشانی دارند . مدارس همچنین می توانند به دانش آموزان با افکار یا رفتار خودکشی کمک کنند تا مورد حمایت قرار بگیرند .

تغذیه :

بسیاری از دانش آموزان وعده های غذایی سالم را از طریق برنامه های غذایی مدرسه دریافت می کنند. ممکن است دانشجویان بیشتری نسبت به قبل از همه گیری واجد شرایط دریافت وعده های غذایی رایگان یا کم باشند . مدارس باید برنامه های غذایی را حتی اگر مدرسه تعطیل شود یا دانش آموز بیمار باشد و از مدرسه در خانه بماند ، برنامه های غذایی را ارائه دهند .
به یاد داشته باشید

بازگشت به مدرسه در طی بیماری همه گیر COVID-19 ممکن است طبیعی نباشد   حداقل برای مدتی . اما مدرسه از هر شکلی که باشد ، برای اطمینان از سالم بودن ، ایمن بودن و برابر بودن دانش آموزان ، معلمان ، کارمندان و خانواده ها به حمایت همه نیاز دارد .

مدرسه چه اقدامات احتیاطی را باید برای جلوگیری از شیوع ویروس COVID-19 انجام دهد ؟

بازگشایی مدارس باید با پاسخ کلی سلامت COVID-19 هر کشور سازگار باشد تا از دانش آموزان ، کارمندان ، معلمان و خانواده های آنها محافظت کند .

برخی از اقدامات عملی که مدارس می توانند انجام دهند عبارتند از :

-مبهوت کننده شروع و بسته شدن روز مدرسه
-وعده های غذایی حیرت انگیز
-انتقال کلاسها به فضاهای موقت یا خارج از منزل
-برگزاری مدرسه به صورت شیفتی ، برای کاهش حجم کلاس

آب و امکانات بهداشتی قسمت مهمی از بازگشایی ایمن مدارس خواهد بود . مدیران باید به دنبال فرصتهایی برای بهبود اقدامات بهداشتی ، از جمله شستن دست ، آداب تنفسی (به عنوان مثال سرفه و عطسه به آرنج) ، اقدامات فاصله فیزیکی ، روشهای تمیز کردن امکانات و روشهای ایمن تهیه مواد غذایی باشند. کارکنان اداری و معلمان همچنین باید در مورد فاصله فیزیکی و اقدامات بهداشتی در مدارس آموزش ببینند .

از آنجا که مردم در سراسر جهان اقدامات احتیاطی را برای محافظت از خود ، خانواده و اجتماعات خود در برابر بیماری ویروس کرونا (COVID-19) انجام می دهند ، همچنین مهم است که کودکان می توانند به یادگیری ادامه دهند و آنها می توانند این کار را در محیطی پذیرا ، محترمانه و محترمانه انجام دهند. فراگیر ، و پشتیبانی از همه .

مدارس و معلمان نقش حیاتی در این امر دارند . به اشتراک گذاشتن اطلاعات دقیق و حقایق مبتنی بر علم در مورد COVID-19 به شما در کاهش ترس و اضطراب دانش آموزان از بیماری کمک می کند و توانایی آنها را برای کنار آمدن با هرگونه تأثیرات ثانویه در زندگی آنها پشتیبانی می کند .

در اینجا چند پیشنهاد در مورد چگونگی تعامل معلمان با دانش آموزان در سنین مختلف (پیش دبستانی ، ابتدایی ، متوسطه متوسطه و متوسطه اول) در زمینه جلوگیری و کنترل شیوع COVID-19 و ویروس های دیگر وجود دارد . هر مکالمه یا فعالیتی باید همیشه نیازهای خاص کودکان ، راهنمایی های ارائه شده توسط مدرسه شما ، مقامات محلی و / یا ملی را در نظر داشته باشد و براساس منابع معتبری مانند یونیسف و سازمان بهداشت جهانی باشد .

پیش دبستانی

بر برقراری رفتارهای خوب سلامتی مانند پوشاندن سرفه و عطسه با آرنج و شستن دستها تمرکز کنید. درباره چگونگی جلوگیری از خطر عفونت بیشتر در اینجا ببینید.
یکی از بهترین روش ها برای در امان نگه داشتن کودکان از ویروس کرونا و سایر بیماری ها ، تشویق شستشوی منظم دست ، حداقل به مدت 20 ثانیه است. نیازی به گفتگوی ترسناک نیست. همراه با The Wiggles آواز بخوانید یا این رقص را دنبال کنید تا یادگیری را سرگرم کننده کنید. اطلاعات بیشتر در مورد شستشوی دست را اینجا ببینید.

روشی را برای ردیابی نحوه شستن دستهای کودکان و یافتن روشهایی برای پاداش دادن به آنها برای شستن مکرر و به موقع دستها ایجاد کنید.
از عروسک ها یا عروسک ها برای نشان دادن علائم (عطسه ، سرفه ، تب) ، اینکه اگر کودکان احساس مریضی می کنند (مثلاً اگر سرشان درد می کند ، شکمشان درد می کند ، یا احساس گرما یا خستگی مفرط می کنند) چه باید کرد ، و اینکه چگونه شخصی را که آرامش می دهیم ، استفاده کنید. بیمار (پرورش همدلی و رفتارهای مراقبتی ایمن) .

وقتی زمان دایره است ، با تمرین کشیدن بازوها یا “بال زدن” از کودکان بخواهید دور از یکدیگر بنشینند – آنها باید فضای کافی را بین یکدیگر حفظ کنند تا دوستان خود را لمس نکنند .

دبستان

اطمینان حاصل کنید که نگرانی های کودکان را بشنوید و به سوالات آنها به روشی مناسب سن پاسخ دهید . آنها را با اطلاعات بیش از حد غرق نکنید . آنها را تشویق کنید تا احساسات خود را بیان کنند و به آنها انتقال دهند . درباره احساسات مختلفی که ممکن است تجربه کرده باشند بحث کنید و توضیح دهید که این واکنش های طبیعی در برابر یک وضعیت غیر عادی هستند .

تأکید کنید که کودکان می توانند کارهای زیادی برای حفظ امنیت خود و دیگران انجام دهند . به عنوان مثال ، مفهوم فاصله اجتماعی را ارائه دهید (دورتر از دوستان ایستادن ، پرهیز از ازدحام زیاد ، لمس نکردن افراد در صورت عدم نیاز و غیره). همچنین ، بر رفتارهای خوب سلامتی مانند پوشاندن سرفه و عطسه با آرنج و شستن دستها تمرکز کنید . درباره چگونگی جلوگیری از خطر عفونت بیشتر در اینجا ببینید .

به کودکان کمک کنید مفاهیم اساسی پیشگیری و کنترل بیماری را درک کنند . از تمریناتی استفاده کنید که نحوه انتشار میکروب ها را نشان می دهد . به عنوان مثال ، می توانید آب رنگی را در یک بطری اسپری بریزید و آن را روی یک تکه کاغذ سفید بپاشید ، سپس میزان حرکت قطرات را مشاهده کنید .
نشان دهید که چرا شستن دستها به مدت 20 ثانیه با صابون بسیار مهم است . به عنوان مثال ، مقدار کمی از زرق و برق را در دستان دانش آموز قرار دهید و از آنها بخواهید آنها را فقط با آب بشویند و متوجه شوید که مقدار زرق و برق باقی مانده است . سپس از آنها بخواهید تا به مدت 20 ثانیه با آب و صابون بشویند و ببینند که چگونه زرق و برق از بین رفته است .

از دانش آموزان بخواهید متن ها را برای شناسایی رفتارهای پرخطر تجزیه و تحلیل کنند و روش هایی برای تغییر آنها پیشنهاد دهند. به عنوان مثال ، یک معلم با سرماخوردگی به مدرسه می آید. عطسه می کند و با دست آن را می پوشاند. با یک همکار دست می دهد . بعد از آن دستانش را با دستمال پاک می کند ، سپس برای تدریس به کلاس می رود . معلم چه کاری انجام داد که خطرناک بود ؟ در عوض باید چه می کرد ؟

دبیرستان متوسطه

اطمینان حاصل کنید که به نگرانی های دانش آموزان گوش دهید و به س questionsالات آنها پاسخ دهید .
تأکید کنید که دانش آموزان می توانند کارهای زیادی برای حفظ امنیت خود و دیگران انجام دهند . به عنوان مثال ، مفهوم فاصله اجتماعی را معرفی کنید و بر رفتارهای خوب سلامتی مانند پوشاندن سرفه و عطسه با آرنج و شستن دستها تمرکز کنید. درباره چگونگی جلوگیری از خطر عفونت بیشتر در اینجا ببینید .
به دانش آموزان یادآوری کنید که آنها می توانند رفتارهای سالمی را با خانواده خود داشته باشند .

دانش آموزان را برای مقابله و پیشگیری از کلاله تشویق کنید . درباره واکنشهایی که ممکن است در مورد تبعیض تجربه کنند بحث کنید و توضیح دهید که اینها واکنشهای طبیعی در شرایط اضطراری هستند . آنها را تشویق به ابراز و انتقال احساسات خود کنید ، اما همچنین توضیح دهید که ترس و لکه یک وضعیت دشوار را بدتر می کند. کلمات مهم هستند و استفاده از زبانی که کلیشه های موجود را تداوم می بخشد می تواند مردم را از انجام اقدامات لازم برای محافظت ازm به دانش آموزان یادآوری کنید که آنها می توانند رفتارهای سالمی را با خانواده خود داشته باشند.

دانش آموزان را برای مقابله و پیشگیری از کلاله تشویق کنید. درباره واکنشهایی که ممکن است در مورد تبعیض تجربه کنند بحث کنید و توضیح دهید که اینها واکنشهای طبیعی در شرایط اضطراری هستند. آنها را تشویق به ابراز و انتقال احساسات خود کنید ، اما همچنین توضیح دهید که ترس و لکه یک وضعیت دشوار را بدتر می کند. کلمات مهم هستند و استفاده از زبانی که کلیشه های موجود را تداوم می بخشد می تواند افراد را از انجام اقدامات لازم برای محافظت از خود دور کند. برخی از بایدها و نبایدها را بخوانید تا نحوه ویروس کرونا با کودکان صحبت شود.

نمایندگی دانشجویان را ایجاد کنید و از آنها بخواهید حقایق مربوط به بهداشت عمومی را تبلیغ کنند
آموزش بهداشت مرتبط را در سایر موضوعات بگنجانید. علم می تواند مطالعه ویروس ها ، انتقال بیماری و اهمیت واکسیناسیون را پوشش دهد. مطالعات اجتماعی می تواند بر تاریخ همه گیری ها و تحول سیاست های بهداشت و ایمنی عمومی متمرکز باشد.

از دانش آموزان بخواهید اعلامیه های خدمات عمومی خود را از طریق اطلاعیه ها و پوسترهای مدرسه اعلام کنند.
دروس سواد رسانه ای می تواند دانش آموزان را قادر سازد تا متفکرانی انتقادی باشند و آنها را به عنوان یک ارتباط دهنده و شهروند فعال موثر قرار دهد ، که این امر توانایی آنها را در کشف اطلاعات نادرست بهبود می بخشد.

دبیرستان

اطمینان حاصل کنید که به نگرانی های دانش آموزان گوش دهید و به س questionsالات آنها پاسخ دهید.
تأکید کنید که دانش آموزان می توانند کارهای زیادی برای حفظ امنیت خود و دیگران انجام دهند. به عنوان مثال ، مفهوم فاصله اجتماعی را معرفی کنید و بر رفتارهای خوب سلامتی مانند پوشاندن سرفه و عطسه با آرنج و شستن دستها تمرکز کنید. درباره چگونگی جلوگیری از خطر عفونت بیشتر در اینجا ببینید.

دانش آموزان را برای مقابله و پیشگیری از کلاله تشویق کنید. درباره واکنشهایی که ممکن است در مورد تبعیض تجربه کنند بحث کنید و توضیح دهید که اینها واکنشهای طبیعی در شرایط اضطراری هستند. آنها را تشویق به ابراز و انتقال احساسات خود کنید ، اما همچنین توضیح دهید که ترس و لکه یک وضعیت دشوار را بدتر می کند. کلمات مهم هستند و استفاده از زبانی که کلیشه های موجود را تداوم می بخشد می تواند افراد را از انجام اقدامات لازم برای محافظت از خود دور کند. برخی از بایدها و نبایدها را بخوانید تا نحوه ویروس کرونا با کودکان صحبت شود.

آموزش بهداشت مرتبط را در سایر موضوعات بگنجانید. دوره های علوم می توانند مطالعه ویروس ها ، انتقال بیماری و اهمیت واکسیناسیون را پوشش دهند. مطالعات اجتماعی می تواند بر تاریخ همه گیری ها و اثرات ثانویه آنها متمرکز باشد و بررسی کند که چگونه سیاست های عمومی می توانند تحمل و انسجام اجتماعی را تقویت کنند.

از دانشجویان بخواهید اطلاعیه های خدمات عمومی خود را از طریق رسانه های اجتماعی ، رادیو یا حتی تلویزیون محلی پخش کنند.
دروس سواد رسانه ای می تواند دانش آموزان را قادر سازد تا متفکرانی انتقادی باشند و آنها را به عنوان یک ارتباط دهنده و شهروند فعال موثر قرار دهد ، که این امر توانایی آنها را در کشف اطلاعات نادرست بهبود می بخشد.

ضدعفونی کردن سطوح دو بار در روز

سطوحی که توسط افراد زیادی لمس می‌شوند “نرده‌ها، دستگیره‌های درب و پنجره، میز و صندلی‌ها، لوازم ورزشی و ابزار کمک آموزشی” باید حداقل روزی دو مرتبه تمیز و بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده گندزدایی شوند و تهویه مناسب در تمام نقاط ساختمان برقرار باشد.

آبخوری، دستشویی‌ها و توالت‌ها روزانه حداقل دو بار در طول ساعات کار مدرسه و یک بار در انتهای کار مدرسه یا انتهای نوبت بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغ شده گندزدایی شوند.

مدارس باید دارای آب آشامیدنی سالم، وسایل بهداشتی، صابون مایع و محلولهای مناسب ضدعفونی کننده و امکانات مدیریت زباله باشند و دستورالعمل‌های بهداشت محیط و گندزدایی را رعایت کنند.

 

دپوی دو هفته‌ای مواد ضدعفونی کننده و صابون مایع در مدارس

 

مدرسه باید دارای لوله‌کشی صابون مایع و سطل زباله درب دار مجهز به کیسه زباله باشد در صورت نبود لوله‌کشی صابون مایع از بطری‌های صابون مایع استفاده شود. تأمین و دپوی حداقل دو هفته‌ای مواد ضدعفونی کننده، صابون مایع، دستکش، ماسک و دستمال کاغذی از دیگر الزامات جهت بازگشایی است.

 

در صورت امکان ژل ضدعفونی‌کننده دست در کلاس‌ها قرار گیرد

 

مدرسه باید قوانین شستشوی مرتب و مکرر دست با آب تمیز و صابون مایع و استفاده از محلول الکل یا ژل ضدعفونی کننده دست را برای معلمان، کارکنان و دانش‌آموزان اعمال کند در صورت امکان ژل یا محلول با پایه الکل ضدعفونی‌کننده دست را در همه کلاس‌های درس قرار دهد. هر یک از معلمان بهتر است محلول ضدعفونی کننده شخصی داشته باشند.

در مناطق محروم آب آشامیدنی سالم برای دانش‌آموزان فراهم شود. دانش آموزان لیوان کاغذی یکبار مصرف و دستمال به همراه داشته باشند. دانش‌آموزان بهتر است در صورت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب عمومی از ماسک و دستکش استفاده کنند.

ماژیک وایت‌برد مورد استفاده معلمان و دانش آموزان جدا باشد، بهتر است در صورت امکان دانش آموزان یک ماژیک وایت برد شخصی به همراه داشته باشد.

 

بهتر است معلمان لیوان کاغذی یکبار مصرف و دستمال کاغذی به همراه داشته باشند.

 

دانش‌آموزان باید از لوازم تحریر شخصی استفاده کنند ترجیحا وسایل دانش‌آموزان در مدرسه بماند و دانش‌آموزان باید تا حد امکان کمترین وسایل را بین خانه و مدرسه جابجا کند.

در خصوص شستشوی حتی‌الامکان روزانه لباس مدرسه دانش‌آموزان و وارد کردن آن به فضای عمومی خانه به والدین تاکید شود.

 

تمام دانش آموزان باید از ماسک و دستکش استفاده کنند

 

در مدت زمان حضور در مدرسه تمام معلمان و کارکنان باید از ماسک معمولی و دستکش استفاده کنند.

مواجهه چهره به چهره کارکنان کاهش یابد و سعی شود از تماس تلفنی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای برگزاری جلسات حتی برای کارکنانی که در داخل یک ساختمان هستند استفاده شود در صورتیکه مواجهه‌ی چهره به چهره کادر اداری و معلمان مدرسه با یکدیگر ناگزیر باشد در حداقل زمان ممکن و با رعایت فاصله ایمنی حداقل یک تا دو متر برگزار شود.

 

تجمع در محیط‌های خاص مدرسه انجام نشود

 

تماس افراد با یکدیگر مانند دست دادن و روبوسی کردن ممنوع شود؛ تجمع در محیط‌های خاص مدرسه از قبیل دفتر، آبدارخانه، اتاق‌های کپی، اتاق‌های کار عملی و آزمایشگاهی انجام نشود.

 

 

برای امتیازدهی بر روی ستاره ها کلیک کنید

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد امتیاز دهندگان : 0

تاکنون امتیازی به این مطلب داده نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

  Navigation

  Recently Viewed

  Close
  Viewed

  Recently Viewed

  Close

  Categories