-ضد افتادگی

-بازسازی سلولی

– حفظ جوانی پوست

– فعال سازی چرخه حیاتی سلول

-تقویت اعمال حیاتی پوست

– افزایش اثر سایر محصولات استادرم تا چند برابر و کوتاه کننده دوره درمان

– رفع چهار مشکل اساسی پوست: خشکی، چربی، تغییرات ساختار پروتئینها، فعالیت بیش از حد سیستم دفاعی پوست